Víta Vás farnosť Nitra Dražovce!


Zo života farnosti a ľudí v nej žijúcich. Príjmite pozvanie a spoznajte nielen našu bohatú históriu, ale aj to ako a čím aktuálne žijeme. Nech sa páčí, ráčte vstúpiť...

Zistiť viac

Kostol sv. Františka Xaverského

Kostol dal postaviť biskup František Fuchs v r. 1803 ako klasicistický objekt. Je to jednoloďový objekt, za ktorým je pristavená sakristia. Veža vstavaná do vchodového štítu. K areálu kostola patrí aj súsošie barokovo-klasicistickej Golgoty z r. 1760. Pieskovcové súsošie v trojuholníkovej kompozícii je ohradené kamennou balustrádou, rímsové ukončenie zastrešuje pred ním umiestnený kríž s ukrižovaným Kristom. Pod krížom kľačiaca plastika Márie Magdalény. Po stranách na samostatných podstavcoch sú umiestnené plastiky sv. Jána a Panny Márie. Toto súsošie sem bolo prenesené z bývalého kamadulského kláštora na Zobore z príležitosti stavby krypty biskupa Františka Fuchsa, stavebníka tohto kostola. Krypta je klasicistická, situovaná do terasy pred kostolom.

Fara a pamätná tabuľa

Ide o dom obdĺžnikového pôdorysu s valbovou strechou z 19. storočia. Fasádu domu rytmizujú štyri okná so šambránami. V strede priečelia medzi oknami je umiestnená pamätná textová tabuľa. Dom je orientovaný do dvora. Pamätná textová tabuľa (1943) z čierneho mramoru veľkosti 50x80 cm, upevnená je v rohoch veľkými kovovými hlavicami štvorcového tvaru. Text tabule vyrytý, farebne tónovaný, tabuľa vertikálne orientovaná. Budova je využívaná ako Farský úrad rímskokatolíckej cirkvi.

Kostol sv. Michala Archanjela

Kostol stojí na starom románskom hradisku a bol postavený začiatkom 12.storočia. Je to jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou, charakterizovaná ako románska emporová kaplnka. Loď má rovný strop a na západnej strane poschodovú emporu. Fasády sú hladké, v strede priečelia je veža, zakončená murovanou ihlanovou strechou. Pôvodne patrilo toto územie k zoborskému kláštoru. Kanonická vizitácia z r. 1732 udáva, že kostol mal 2 empory /chóry/, jednu pod vežou, druhú na epištolovej strane, bohostánok na stene. Na oltári boli pôvodne umiestnené sochy sv.Michala, Róchusa, Rozálie, Šebastiána a obraz Panny Márie. Samostatnou farnosťou sa kostolík stal od r.1787. Zisťovacím výskumom Slov.múzea v r.1947 – 1948 bolo odkrytých 55 hrobov v okolí kostola, z nich niektoré boli prikryté kameňmi. Inventár hrobov tvorili mince, ozdoby, súčasti odevu. Cintorín predstavuje pochovávanie v čase 11. –17.stor. Kostolík je vynikajúcou pamiatkou ranného stredoveku a najstaršou románskou lokalitou v okrese Nitra. Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.

Sv. František Xaverský


František Xaverský, kňaz a misionár

Svätý
Sviatok: 3. december
* 7. apríl 1506 hrad Xavier, dnes Javier pri Pamplone, Španielsko
† 3. december 1552 ostrov Sancian/Shangchuan Dao pri Kantone, Čína
Význam mena František: slobodný (zast. nem.)
Patrón Japonska, Indie; misií, misionárov, námorníkov

Narodil sa 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku. V roku 1526 prichádza študovať do Paríža. So svojím krajanom Ignácom z Loyoly sa stretáva v roku 1529. Po piatich rokoch štúdia získava akademický titul „magister umenia“. Spolu s Ignácom a ďalšími spoločníkmi skladá v roku 1534 sľuby na Montmartri a pod Ignácovým vedením si vykoná Duchovné cvičenia. Potom ešte rok študuje teológiu a v roku 1537 je v Benátkach vysvätený za kňaza. Spolu so svojimi šiestimi spoločníkmi chceli putovať do Svätej zeme, ale všetky cesty do Palestíny blokovali moslimskí Turci, preto požiadali pápeža, či by nemohli nahradiť cestu do Svätej zeme úplnou poslušnosťou pápežovi. Tak vznikla Spoločnosť Ježišova – jezuiti.
V roku 1540 bola rehoľa uznaná a František odchádza spolu so Šimonom Rodriguezom do Portugalska na pozvanie kráľa Jána III., aby začal evanjelizovať východnú Indiu. O rok odchádza do Indie ako apoštolský nuncius, kde rozvíja svoj apoštolát. Cesta do Indie mu trvala rok, počas ktorej šesť mesiacov strávil na ostrove Mozambik, kde pomáhal chorým. Do Indie dorazil roku 1542. V meste Goa ho od ďalšej cesty zdržali niekoľkomesačné dažde. František začal reformovaním tohto mesta, kde žilo mnoho portugalských katolíkov, známych svojou krutosťou voči otrokom, konkubinátom a nezáujmom o chudobu. Svojím príkladom kompenzoval očividnú zradu Krista a Cirkvi, ktorú robili zlí kresťania. Mal obrovský úspech medzi nižšou kastou, ale takmer žiaden u brahmanov. Keď bola plavba opäť možná, cestoval k lovcom perál na mys Komorin, kde žila skupina asi 20 000 kresťanov. Učil ich a chránil pred vykorisťovaním od portugalských obchodníkov a pomáhal im, keď ich prepadli moslimovia. Nemohol však u nich zostať dlho, pretože jeho pôsobnosť siahala až k Číne. Pracoval v domorodých kmeňoch Parava v južnej Indii, na Cejlóne, v Malake, na Moluckých ostrovoch a na Malajskom polostrove. Roku 1549 odišiel do Japonska, preložil kresťanské vyznanie viery. V Kagošime už o rok mal vyše 100 veriacich. Misiu prenechal svojím pomocníkom a odišiel do Hirado, neskôr do Jamaguši, ale tam jeho práca nepriniesla ovocie.
Nakoniec sa vybral do hlavného mesta Mijako, kde sa potreboval stretnúť s mikádom. K tomu však potreboval dar, preto sa rozhodol prísť ako predstaviteľ portugalského kráľa a daroval panovníkovi hodiny a hudobnú skrinku. Tým dosiahol ochranu a starý prázdny budhistický kláštor. Keď odchádzal, Japonsko už malo 2 000 veriacich. V roku 1552 bol opäť v meste Goa a po niekoľkých mesiacoch sa rozhodol odísť do Číny. Cestou ochorel a zomrel vyčerpaný takmer sám na ostrove Sancian pri čínskom pobreží, neďaleko Kantonu. Bol jedným z najväčších kresťanských misionárov, dokázal sa zžiť s národom, kde pôsobil, vedel pritiahnuť k misionárskej práci domorodcov a vo svojej vlasti prebúdzať záujem o toto záslužné dielo. Pápež Pavol V. ho v roku 1619 vyhlásil za blahoslaveného a o tri roky neskôr ho pápež Gregor XV. spolu s Ignácom vyhlásil za svätého. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil spolu so sv. Teréziou z Lisieux za patróna všetkých misií.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farnosť Dražovce bola založená v rokoch 1787 – 1788. V priebehu rokov sa v nej vystriedalo mnoho kňazov. Tu nájdete ich úplný zoznam.

1. Imrich Rašovský – správca farnosti v rokoch 1788 – 1792
2. Ján Répássy – správca farnosti v rokoch 1792 – 1799
3. Jozef Kubička – správca farnosti v rokoch 1799 – 1815
4. Jozef Klekner – správca farnosti v rokoch 1815 – 1835
5. František Rácz – správca farnosti v rokoch 1835 – 1843
6. Gašpar Bede – správca farnosti v rokoch 1843 – 1847
7. Jozef Ščasný – správca farnosti v rokoch 1847 – 1850
8. Anton Horeczký – správca farnosti v rokoch 1850 – 1857
9. Matej Steffányi – správca farnosti v rokoch 1858 – 1868
10. Michal Gerháth – správca farnosti v rokoch 1868 – 1902
11. Dr. Pavol Kmeťko – správca farnosti v rokoch 1902 – 1917
12. Dr. Štefan Cserenyei – dočasným administrátorom v roku 1917
13. Jozef Beness – správca farnosti v rokoch 1917 – 1945
14. Dr. Štefan Janega – dočasným administrátorom v roku 1945
15. Alexander Laudon – správca farnosti v rokoch 1945 – 1960
16. Imrich Staník – dočasným správcom v roku 1960
17. František Nemec – správca farnosti v rokoch 1961 – 1982
18. Mons. František Rábek – správca farnosti v rokoch 1982 – 1989
19. Jozef Čičmanec, Valent Licsko, ThDr.Marián Chovanec, Jozef Marťák,
Robert Bôrik, Vieslav Wišnievský, Ján Koziatek a Vojtech Kováčik
boli správcami farnosti v rokoch 1989 – 1994
20. ThDr. Lic.Marián Šuráb – správca farnosti v rokoch 1994 – 2001
21. Mgr. Ján Smolka – správca farnosti od 1.7.2001-15.3.2006
22. ThDr. Pavol Linet, PhD. – správca farnosti od 15.3.2006 - 30.6.2014
23. ICLic. Ján Ďuriga - správca farnosti od 1.7.2014

Odkazy na dobré čítanie...


Sviatosti - popis a postupy pre veriacich!

Pozrieť teraz!

Farské oznamy a prikázané sviatky


PRIKÁZANÉ A NEPRIKÁZANÉ SVIATKY


Prikázané sviatky
1.1. Panny Márie Bohorodičky
6.1. Zjavenie Pána
Nanebovstúpenie Pána - pohyblivý - štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli
Božieho Tela a Krvi - pohyblivý - štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice
29.6. Sv. Petra a Pavla
15.8. Nanebovzatie Panny Márie
1.11. Všetkých svätých
8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25.12. Narodenie Ježiša Krista - Vianoce

Neprikázané sviatky
2.2. - Obetovanie Pána
19.3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Veľkonočný pondelok - pohyblivý
25.3. - Zvestovanie Pána
Turíčny pondelok - pohyblivý
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pohyblivý
5.7. - Sv. Cyrila a Metoda
8.9. - Narodenie Panny Márie
15.9. -Sedembolestnej Panny Márie
26.12. - Sv. Štefana, prvého mučeníka

Výročie posvätenia chrámu:
Prvá nedeľa po 9. októbri

na začiatok

Modlitby

Katolícky pozdrav

Pochválený buď Ježiš Kristus.
Naveky. Amen.

Pozdrav Pán Boh.
Pán Boh uslyš.

Prežehnanie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba Pána:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Anjelske pozdravenie:

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Cháloslovie:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Apoštolské vyznanie viery:

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Nicejsko-carihradské vyznanie viery:

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (V.O.Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (V.O.Aleluja)
Modlime sa.
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého.
Zdravas’, Mária...
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas’, Mária...
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas’, Mária...
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme,
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom;
prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Vo veľkonočnom období namiesto Anjel Pána:

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.
Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
Modlime sa.
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;
prosíme ťa,
daj, aby sme na príhovor
jeho Rodičky Panny Márie
dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Ruženec je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Začína znamením kríža, slovami: V mene Otca ...,nasleduje Verím v Boha, Otče náš; potom trikrát Zdravas’, Mária; po mene Ježiš sa postupne vkladajú tajomstvá tzv. preddesiatku, ktoré sú uvedené pri jednotlivých tajomstvách. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána -Otče náš, desiatich zdravasov a chválospevu Sláva Otcu. Po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k desiatkom.

Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba:
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

I. Radostný ruženec (modlí sa v pondelok a v sobotu)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
b) Ktorý nech posilňuje našu nádej.
c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.

II. Tajomstvá svetla (modlí sa vo štvrtok)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech je svetlom nášho života.
b) Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c) Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

III. Bolestný ruženec (modlí sa v utorok a v piatok)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech osvecuje náš rozum.
b) Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
c) Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. Ktorý bol pre nás bičovaný.
3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
4. Ktorý pre nás kríž niesol.
5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

IV. Slávnostný ruženec (modlí sa v stredu a v nedeľu)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
b) Ktorý nech riadi naše slová.
c) Ktorý nech spravuje naše skutky.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. Ktorý slávne vystúpil do neba.
3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Spomeň si, svätá Panna Mária

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

K sv. Michalovi archanjelovi

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

K anjelovi strážcovi

Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa: vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol (viedla) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (chránená),
bol (bola) raz v nebi spasený (spasená).
Amen.

Spevácky zbor


Myšlienka, aby bol v Dražovciach spevácky zbor zložený z dospelých mužov a žien tkvela dlho v mysliach viacerých ľudí. Najintenzívnejšie sa touto myšlienkou zaoberala pani Terézia Chrenková – a to asi od doby, kedy sa rozlúčila s vedením detského zboru z dôvodu, že sa vydala, na chvíľu sa odsťahovala z Dražoviec a narodili sa jej deti. Podarilo sa jej to až v období pred Veľkou Nocou v roku 1997, čiže pred desiatimi rokmi. Obrátila sa vtedy na dôstojného pána Mariána Šurába, ktorý bol v tom čase správcom farnosti v Dražovciach, aby jej pomohol s „vyhlásením konkurzu" na spevákov a zároveň s miestom, kde je možné skúšať.

So skúšaním sa začalo v krypte miestneho kostola, ktorú na tento účel zútulnili, istý čas sme skúšali v sakristii kostola, v základnej škole, v miestnostiach bývalej školskej družiny, ako aj v kultúrnom dome, avšak najčastejšie v miestnosti za kostolom zvanej pastoračné centrum. Užili sme si zimy, prechladnutí, nádchy, ale v lete aj tepla a potu. Radi by sme už mali možnosť skúšať v slušných podmienkach a dúfame, že od septembra tohto roku sa nám to aj podarí a budeme mať možnosť skúšať v priestoroch výboru mestskej časti v kultúrnom dome. Prvé vystúpenie zboru bolo počas Veľkej noci v roku 1997 a prvé piesne, ktoré sme nacvičili boli „Spievajme Pánovi", „Hľa, žiarou skvie sa Kristov hrob" a „Svätý, svätý".


V speváckom zbore z kostola sv. Františka Xaverského v Dražovciach celkovo účinkovalo 27 spevákov, v súčasnosti má zbor 20 členov. Počas desiatich rokov sme nacvičili 82 piesní. Náš zbor účinkuje hlavne v našom farskom kostole počas bohoslužieb v období sviatkov a to – Vianoc, Nového roka, pôstu, veľkonočného trojdnia, Veľkej noci, na hody, mariánske sviatky a iné slávnostné príležitosti, taktiež sprevádzame omše pri kostolíku na vigíliu Ducha Svätého a na sviatok sv. Michala, omše vo vinohradoch na poctu sv. Urbana, na mieste zrúcaného kláštora na Zobore na sviatok sv. Svorada a Benedikta, sprevádzali sme omšu pri príležitosti posvätenia obnoveného kostolíka sv. Michala, omšu pri príležitosti prvej písomnej zmienky o Dražovciach, vystupovali sme na sviatok sv. Gorazda v amfiteátri v Kostoľanoch pod Tríbečom, na Svätoplukovom námestí v Nitre v rámci programu Vianoce v Nitre, na Vianočnej akadémii v kultúrnom dome v Dražovciach, dva krát sme sa zúčastnili prehliadky zborovej sakrálnej piesne v Trnovci nad Váhom. Svojim spevom sa snažíme nielen osláviť Pána Boha piesňou, oživiť bohoslužby a spríjemniť svätú omšu, ale aj vyjadriť osobný pocit viery. Držíme sa príslovia, že so spevom je svet krajší a hlavne spája nás láska k Bohu prepojená túžbou oslavovať Nášho Pána piesňou.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás majú radi a radi si počas omší vypočujú naše piesne, veľakrát sa k nám pridajú, z čoho sa veľmi tešíme, pretože vieme, že sa im naše piesne páčia a že už trochu „zľudoveli". Vždy nám dobre padne pochvalné slovo od ľudí, stačí, naozaj, keď počujeme: "Pekne ste dnes spievali!", „To bola krásna pieseň!" alebo „Bolo to dobré!". Toto je to, čo nás poháňa dopredu a to, čo hovorí, že naše nacvičovanie má zmysel. Prijmeme samozrejme aj kritiku, sami dobre vieme, že nie vždy sa nám všetko podarí, ale budeme sa snažiť ísť ďalej a popracovať na sebe. Na našu obranu: Nie sme profesionáli, sme obyčajní ľudia, väčšinou bez hudobného vzdelania a viac ako polovica z nás ani nepozná noty, ale snažíme sa.


Najväčšia vďaka patrí Terke Chrenkovej, ktorá náš zbor vedie, vyberá a pripravuje piesne a trpezlivo nás ich učí, aj napriek tomu, že počas týchto desiatich rokov sa jej narodili ďalšie 2 deti, pracuje a popri tom aj úspešne študuje na vysokej škole. Bez svojej obetavej rodiny – manžela, detí, mamičky a sestier by určite nemohla týždeň, čo týždeň každý piatok tráviť čas na skúškach. Taktiež je pre nás, ako zbor, vždy dôležitá podpora zo strany kňazov, ktorí pôsobili a pôsobia v našej farnosti.

Vďaka patrí aj nám, členom speváckeho zboru, pretože za 10 rokov nás nič neodradilo, ani zima, ani stiesnené priestory, ani možno neúspechy a napriek tomu, že členmi zboru sú ženy, ktoré sú aj mamičky, manželky a babičky a tiež muži, ktorí sú aj otcovia, manželia a dedkovia a všetci majú svoje povinnosti a starosti, počas chvíľ strávených na skúškach radi zabudneme na každodenný kolobeh a necháme svoje starosti doma. Vydržali sme a veľmi radi sa stretávame, pretože nás spája radosť zo spevu, podobné názory, priateľstvo a spolupatričnosť. V neposlednej rade patrí vďaka Vám všetkým, ktorí nás počúvate, podporujete a keďže máme záujem rozšíriť svoje rady o nových spevákov, srdečne Vás medzi nás pozývame.


Aktuálne: Po 20 rokoch ešte stále spievame a zapájame sa svojím spevom na sv. omšiach.

Erb RKFU Nitra Dražovce

Kontakt RKC, farnosť Nitra - Dražovce


Adresa: RKC, farnosť Nitra – Dražovce, Ščasného 26, 949 01 Nitra

IČO: 34074368

farský účet: Prima Banka 6813436001/5600

037 – 656 21 09

Návštevy Kostolíka sv. Michala archanjela


Prehliadky Kostolíka sv. Michala archanjela sú možné podľa dohody.
Kontaktná osoba: :-)